THÔNG TIN ỨNG VIÊN    Từ 5.000.000 - 8.000.000Từ 9.000.000 - 12.000.000Từ 13.000.000 - 17.000.000Lương Thỏa Thuận